Weidevogels bij Ko-Kalf

Weidevogels bij Ko-Kalf

Juist omdat wij een biologisch bedrijf zijn, sluit dat geweldig aan bij het in stand houden en bevorderen van het aantal weidevogels in ons land. Temeer daar wij in een gebied zitten waar grote delen zijn aangewezen als stimuleringsgebied voor de weidevogels. Bij weidevogels denken wij dan aan de kievit, grutto, tureluur, veldleeuwerik, wulp, scholekster, graspieper en de gele kwikstaart. Wij doen mee aan het beheerprogramma voor weidevogels en natuur met ruim 50 ha. Dat houdt voor ons in dat wij in het gebied voor de weidevogels niet maaien of het land laten begrazen tussen 1 april en 15 juni. In die periode broeden de vogels en in het hoge gras kunnen zij prachtig verscholen hun nesten bouwen en de eieren uitbroeden. En dat zij daar dankbaar gebruik van maken blijkt uit het grote aantal nesten van de weidevogels op ons land. Het worden er ieder jaar meer. Dat is ook begrijpelijk. Want waar gaat het de weidevogels om? Allereerst zoeken zij een plekje om rustig te kunnen broeden, maar vaak is dat ook het gebied waar zij zelf uit het ei zijn gekomen of waar ook al veel soortgenoten te vinden zijn.

Voordelen van biologische landbouw voor de weidevogels

Tevens is van groot belang voor de weidevogels dat er voldoende voedsel aanwezig is. En wat is gebleken bij de biologische landbouw? Het aantal insecten, vlinders en kevers is 1,6 tot 5 maal zo groot in de biologische landbouw. Dat komt omdat er meer bodemleven is (wij gebruiken geen kunstmest). Omdat wij ook geen bestrijdingsmiddelen gebruiken tegen onkruid is de vegetatierijkdom veel en veel groter. Wij stellen prijs op kruiden, bloemen en allerlei grassen. Daardoor is ons land vaak gekleurd met paardenbloemen, pinksterbloemen, dotters, boterbloemen, bloeiende klaver en wat al niet meer. Dankzij die bloemen zijn er op biologische landbouwgronden driemaal zoveel vlinders dan op gangbare landbouwgrond. Die vlinders leggen eitjes en die geven weer rupsen. Dat is weer geweldig voer voor de weidevogels.

Uitrijden van ruige stalmest

Maar daarnaast bestaat het voer uit wormen, torren, vliegen, larven, mieren enz. En om dat te bevorderen rijden wij vóór het broedseizoen van de weidevogels ruige stalmest uit over het weidevogelgrasland. Die ruige stalmest is mest welke is vermengd met stro en wat in de stal al is gaan composteren. Het zijn dikke kluiten mest die op het land heel langzaam verteren. En u kunt zich voorstellen dat onder zo’n kluit mest van alles gebeurt. Daar zit volop leven van insecten. De weidevogels weten dat ook en als zij met hun snavel zo’n kluit omgooien dan zitten daar allerlei insecten zoals wormen, vliegen, duizendpoten, torren, kevers, spinnen enz. Die ruige stalmest is ook veel beter voor het land. Het duurt bijna het hele seizoen voordat het is verteerd en daarom hebben de planten daar het hele groeiseizoen plezier van. Het spoelt minder uit en de voedingswaarde is van zo'n samenstelling dat de planten er optimaal van genieten. Wij strooien gelijk met de ruige stalmest gebroken schelpen over het land als kalkbemesting. Dat voorkomt het verzuren van het land én de weidevogels gebruiken dit grit weer om sterke eieren te kunnen produceren. Zo is het kringetje weer rond.

En wat is nu het mooie aan de biologische landbouw voor de weidevogels?

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er zich 25% meer vogels langs de randen van de velden bevinden (en 44% in de herfst en de winter) en dat er een verdubbeling is van de grondbroedende weidevogels. Mooi toch om zo als boer te mogen genieten van de natuur. Vaak is het niet mogelijk om voor de eerste snee van het gras te wachten tot 15 juni. Bij Ko-Kalf als biologisch bedrijf past dat heel goed. Wij zoeken juist voer met veel structuur (dat zijn de stengels). Dit bevordert het herkauwen en geeft weer dikke mest. Kom gerust eens een kijkje nemen in het broedseizoen. U ziet zo waar de landerijen liggen van Ko-Kalf die meedoen aan het beheer voor weidevogels. Er staan bordjes naast de hekken. U mag het land niet betreden, maar neem wel uw verrekijker mee. Want er is veel te zien, let ook op de roep van de weidevogels. De grutto en de kievit roepen hun eigen naam. Dankzij mensen die onze producten kopen hebben wij bestaansrecht en draagt u indirect bij aan het beheerproject voor de weidevogels. Kijk voor meer info verder op onze website.